دکتر رامین معمار

مدیر داخلی مجتمع آموزشی دانش

دو دهه سابقه ی فعالیت در  مدارس و آموزشگاه های تهران

دکتری جامعه شناسی

Ph.D. in Sociology