مدرسین

مهندس فخار

دبیر ریاضیات      

مهندس اخوندی

دبیر ریاضیات

اقای مهندس کلهرودی

دبیر ریاضیات

سرکارخانم دکتر سینایی

روانشناس ومدیرداخلی دبستان

دکتر رامین معمار

مدیر داخلی مجتمع آموزشی دانش دو دهه سابقه ی فعالیت در  مدارس و آموزشگاه های تهران دکتری جامعه شناسی Ph.D. in Sociology