مدرسین

دکتر رامین معمار

مدیر داخلی مجتمع آموزشی دانش دو دهه سابقه ی فعالیت در  مدارس و آموزشگاه های تهران دکتری جامعه شناسی Ph.D. in Sociology