مدرسین

مهندس فخار

دبیر ریاضیات      

مهندس اخوندی

دبیر ریاضیات

مهندس پدرام

دبیر علوم

مهندس طراق

دبیرفیزیک                                                                                                              […]

مهندس قادری

دبیر ریاضیات

اقای مهندس کلهرودی

دبیر ریاضیات